Åpenhetsloven

Åpenhetsloven 

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. 

Åpenhetsloven er en ny lov vedtatt av Stortinget og den trer i kraft 1. juli 2022. 

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. 

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. 

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem. 

Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal senest offentliggjøres 30. juni 2023. 
En aktsomhetsvurdering er en prosess eller en arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan en virksomhet håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser av sin virksomhet. 

Når man gjennomfører aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven, handler det ikke om negative konsekvenser for virksomheten selv. Det dreier seg derimot om sannsynligheten for negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Hovedfokuset bør altså ligge på hvordan virksomheten påvirker mennesker, både i og utenfor virksomheten.  

Retningslinjer for ansvarlighet 
Selskapene under Viking of Norway AS ønsker å forebygge og begrense negativ påvirkning eller skade på mennesker, miljø og samfunn. Vi vil gjøre dette med å kontinuerlig jobbe med risikovurdering og ha en stor årlig gjennomgang hvor vi ser på risikoer knyttet til vår virksomhet. Risikovurderingene vil være en del av den totale aktsomhetsvurderingen. 
Vår aktsomhetsvurdering er målet å forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer.  Dette inkluderer en plikt til å kartlegge faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 
 
Denne vurderingen omfatter virksomheten til Viking of Norway AS og enhver i kjeden av leverandører og underleverandører som leverer varer eller tjenester til Viking of Norway AS 
Vi vil innen 30.06. hvert år komme med en redegjørelse hvor vi gjør rede for en beskrivelse av Viking of Norway As`s håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 
 
Redegjørelse for 2023 
 
Hvordan jobber vi i Viking of Norway AS med disse retningslinjene? 
 
* Vi har stort fokus på at vår egen virksomhet opptrer ansvarlig og følger alle lover og regler som gjelder til enhver tid. Vi har søkelys på likestilling og diskriminering. 
Likestilling og diskriminering er regulert i tre lover (Likestilling og diskrimineringsloven (§26)). Den regulerer arbeidsgivers aktivitetsplikt. Arbeidsgiver skal undersøke, analysere, iverksette tiltak og vurdere resultater. 

Det er redegjørelse plikt som vi gjør i årsberetningen. 

Vi sender Code of Conduct på forespørsel til post@viking-garn.no